Reglement en voorwaarden

De Helletocht Kluisbergen zal in 2022 voor de 2e maal doorgaan op zaterdag 28 mei 2020. De Helletocht Kluisbergen is een niet-competitieve wandeling met als uitdaging om 25 of 50 km te wandelen.

Artikel 1

De Helletocht Kluisbergen wordt georganiseerd door Omloop Kluisbergen vzw.

Artikel 2

De Helletocht Kluisbergen is een wandeltocht en geen wedstrijd. Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 3

Inschrijven gebeurt alleen op de wijze en onder de voorwaarden die door Omloop Kluisbergen worden bepaald. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Na de bevestiging van inschrijving kan niets meer gewijzigd worden.

Artikel 4

Tijdens het event is het de deelnemers op gelijk welke wijze verboden:

  • uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid
  • reclame-voorwerpen te dragen, tenzij met toestemming van het bestuur
  • wapens mee te dragen, al of niet zichtbaar
  • gebruik te maken van een vervoermiddel
  • luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te voeren
  • voorwerpen te dragen of mee te nemen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers
  • gebruik te maken van handbikes of andere ketting-aangedreven rolstoelen (alleen gewone rolstoelen zijn toegestaan voor mindervalide deelnemers)

Artikel 5

De deelnemers, medewerkers en het publiek mogen op geen enkele wijze uiting geven aan een politieke of religieuze voorkeur tijdens het evenement.

Artikel 6

De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.

Artikel 7

De kledij van de deelnemer dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden.

Artikel 8

Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.

Artikel 9

Overtredingen van dit reglement kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van deelname, ook aan volgende edities en zonder enige tegemoetkoming of terugbetaling.

Artikel 10

Alle betaalde inschrijvingsgelden zijn te allen tijde verworven door de organisator.

Artikel 11

Met de inschrijving voor de Helletocht Kluisbergen verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement.

Artikel 12

Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik door Omloop Kluisbergen vzw van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Helletocht Kluisbergen zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 13

Omloop Kluisbergen vzw is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, voor verlies van bezittingen, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel.

Artikel 14

De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of –plaatsen te wijzigen, of de Helletocht Kluisbergen geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie. Er bestaat ook in die gevallen geen recht op teruggaven van het inschrijfgeld noch op vergoeding van gelijk welke schade.

Artikel 15

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Omloop Kluisbergen vzw. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Oudenaarde.